Close
Skip to content

Regulamin

Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym termosyikubki.pl prowadzony jest przez Agatę Oster, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Agata Oster LeDuvel, wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą adres miejsca głównego wykonywania działalności: ul. Burakowska 5/7, 01-066 Warszawa i adres do doręczeń: ul. Rydygiera 8 bud. 3A, 01-793 Warszawa, NIP 5271438840, REGON 141014560, główny adres poczty elektronicznej sklep@termosyikubki.pl, numer telefonu: +48 888 600 170, +48 22 110 50 17, zwaną dalej Sprzedawcą.

Regulamin sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym termosyikubki.pl określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz sposób świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną i zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży, w tym określa m. in. prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta, tryb odstąpienia od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie Sklepu internetowego termosyikubki.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma m. in. prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, z późniejszymi zmianami). Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień Regulaminu z ww. przepisami, pierwszeństwo i zastosowanie mają przedmiotowe przepisy.

Spis treści:

§ 1 Definicje

§ 2 Postanowienia ogólne

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

§ 4 Umowa Sprzedaży

§ 5 Realizacja zamówień i dostawa

§ 6 Metody płatności

§ 7 Rękojmia, gwarancja i reklamacje

§ 8 Prawo do odstąpienia od umowy

§ 9 Pozasądowe metody rozwiązywania sporów

§ 10 Przedsiębiorcy

§ 11 Postanowienia końcowe

Załącznik nr 1 Wzór formularza odstąpienia od Umowy

Załącznik nr 2 Pouczenie o odstąpieniu od Umowy

§ 1 Definicje

 1. Czas realizacji zamówienia – czas, w którym Zamówienie jest kompletowane przez Sprzedawcę, a następnie wydawane przewoźnikowi, czas ten nie obejmuje czasu dostawy (czasu między wydaniem Zamówienia przewoźnikowi a jego wydaniem Klientowi).
 2. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Formularz rejestracji – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
 4. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towaru do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.
 5. Klient:
   1. osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
   2. osoba prawna,
   3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą, a także która korzysta lub zamierza skorzystać z Usługi elektronicznej.
 6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1025), zwany dalej również k.c.
 7. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Konto Klienta – Usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór danych w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta, w tym informacje teleadresowe oraz historia Zamówień złożonych w Sklepie internetowym.
 9. Newsletter – Usługa elektroniczna, świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom subskrybowanie i automatyczne otrzymywanie drogą elektroniczną cyklicznych, bezpłatnych informacji m. in. o nowościach i promocjach.
 10. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 11. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego.
 12. Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem strony internetowej lekue.pl.
 13. Sprzedawca – Agata Oster.
 14. Towar – dostępne w Sklepie internetowym rzeczy ruchome, będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 16. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 17. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 18. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 134), zwana dalej ustawą o prawach konsumenta.
 19. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, za pomocą Formularza zamówienia zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą określające w szczególności jej warunki, a także rodzaj i ilość Towaru, sposób i koszt dostawy, formę płatności oraz niezbędne do realizacji umowy dane Klienta.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej termosyikubki.pl, w sposób umożliwiający każdemu użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 2. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego (chyba, że w danym postanowieniu wyraźnie wskazano, że dotyczy ono tylko Klientów będących Konsumentami), a postanowienia § 10 Regulaminu dotyczą tylko Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego (tj. dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową).
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności, opublikowanej na stronie Sklepu internetowego.
 4. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Klientów przewidzianych przepisami prawa.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść, oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 6. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w Sklepie internetowym Usługi lub Towaru. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w Polityce Prywatności Sklepu internetowego.
 7. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego oraz usług oferowanych przez Sprzedawcę za jego pośrednictwem w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, zasadami współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Zabronione jest dostarczanie przez użytkownika lub Klienta treści o bezprawnym charakterze.
 8. Sprzedawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia. Jednocześnie Sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta przez osoby trzecie. W celu minimalizacji zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne.
 9. Wszystkie informacje o Towarze i Usługach świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego (w tym: opisy, ceny Towaru) podane na stronie internetowej Sklepu internetowego, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c., lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 k.c.
 10. Ceny Towarów dostępnych na stronie Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 11. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez Klienta z wszelkimi treściami umieszczonymi na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 12. Sklep internetowy ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 13. Promocje Towaru organizowane za pośrednictwem Sklepu internetowego nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy, za pośrednictwem Sklepu internetowego, następujące nieodpłatne Usługi: Konto, Formularz zamówienia, Newsletter.
 2. Korzystanie z wszystkich dostępnych w Sklepie internetowym Usług elektronicznych (zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies (w szczególności: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Vivaldi od wersji 1.0, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej),
  4. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 640×480 pikseli,
  5. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi JavaScript.
 4. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.
 5. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są przez Sprzedawcę 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę. Informacja o ewentualnych przerwach w świadczeniu Usług zostanie udostępniona w witrynie Sklepu internetowego.
 6. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu internetowego.
 7. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 8. Usługa „Konto” (dostępna w zakładce „Moje konto” oraz na etapie wypełniania Formularza zamówienia):
  1. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu następujących kroków: wskazaniu adresu poczty elektronicznej, ustaleniu hasła, składającego się z odpowiedniej liczby znaków oraz danych wskazanych w procesie wypełniania Formularza rejestracji.
  2. Dane wprowadzone w panelu administracyjnym Konta posłużą do składania Zamówień w Sklepie podczas wypełniania Formularza zamówienia.
  3. Warunkiem dokonania rejestracji i założenia Konta jest wyrażenie przez Użytkownika lub Klienta zgody na treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz na podanie danych osobowych wyszczególnionych w Formularzu rejestracji.
  4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu w ramach Sklepu internetowego Konta Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta przez naciśniecie przycisku “Usuń konto”, dostępnego w ustawieniach konta. Korzystając z tej funkcji Klient realizuje przysługujące mu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyny ze skutkiem natychmiastowym.
  5. Podczas wypełniania Formularza rejestracji, Klient ustala hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Klient ma obowiązek chronić swoje hasło i nie może udostępniać hasła osobom trzecim. Sklep usilnie zaleca, aby hasło było niepowtarzalne i odpowiednio silne, by nie mogło zostać złamane przez osoby postronne.
  6. Konto jest niezbywalne.
 9. Usługa „Formularz zamówienia”:
  1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej umożliwiającej Klientom złożenie Zamówienia za pośrednictwem interaktywnego formularza zawierana jest na czas oznaczony w momencie dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie internetowym, i ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia Formularza zamówienia lub z chwilą przesłania wypełnionego Formularza zamówienia Sprzedawcy, co jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta Zamówienia (poprzez kliknięcie przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny).
  2. Proces wypełniania Formularza zamówienia jest zorganizowany tak, aby każdy Konsument miał możliwość zapoznania się z nim przed podjęciem decyzji o zawarciu Umowy albo o dokonaniu zmiany Umowy.
  3. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta kolejnych kroków: po wypełnieniu Formularza zamówienia, a następnie kliknięciu na stronie Sklepu internetowego przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny – do momentu kliknięcia przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się komunikatami wyświetlanymi na stronie Sklepu internetowego).
  4. W Formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko (opcjonalnie nazwa firmy i numer NIP), adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz danych dotyczących zawieranej Umowy Sprzedaży: Towar, ilość, miejsce i sposób dostawy Towaru, sposób płatności za Towar.
 10. Usługa „Newsletter”:
  1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu poczty elektronicznej z subskrypcji Newslettera.
  2. Użytkownik lub Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych (m. in. o nowościach i promocjach) w formie wiadomości wysyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
  3. Korzystanie z Usługi Newslettera jest możliwe po podaniu prawidłowego adresu poczty elektronicznej i po kliknięciu przycisku zatwierdzającego zamówienie Usługi Newslettera.
  4. Użytkownik lub Klient może w każdej chwili bez podania przyczyny odwołać zgodę na przesyłanie wiadomości za pośrednictwem usługi Newslettera, przez przez kliknięcie linku, podanego u dołu każdego egzemplarza przesłanego newslettera.
  5. Newsletter jest przesyłany wyłącznie osobom, które dokonały subskrypcji.
 11. Tryb postępowania reklamacyjnego:
  1. Klient, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, jest uprawniony do złożenia reklamacji na zasadach przewidzianych Regulaminem.
  2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu internetowego (wyłączając tryb reklamacji Towaru, który został opisany w § 7 Regulaminu) Klient może składać w szczególności:
   pisemnie na adres: ul. Rydygiera 8 bud. 3A, 01-793 Warszawa,
   za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: reklamacja@leduvel.pl.
  3. zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji informacji, które będą pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny:
   • okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji i pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady,
   • określenie żądania Klienta,
   • danych do kontaktu Sprzedawcy z osobą składającą reklamację/Klientem.

   Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji.

  4. zajęcie stanowiska przez Sprzedawcę w stosunku do danej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 12. Prawo odstąpienia od umowy świadczenia Usług drogą elektroniczną przysługuje Klientowi, będącemu Konsumentem na zasadach przewidzianych Regulaminem.
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług Elektronicznych o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu.

§ 4 Umowa Sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.
 2. Sprzedawca nie przyjmuje Zamówień poprzez kontakt telefoniczny.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie internetowym za pomocą Formularza zamówienia jest następująca:
  1. dokonanie wyboru Towaru, poprzez podejmowanie kolejnych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane na stronie internetowej komunikaty i inne informacje (w szczególności wybór towarów następuje poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”),
  2. wypełnienie odpowiednich danych wskazanych w Formularzu zamówienia (z wyszczególnieniem danych niezbędnych do realizacji umowy): imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), jak również dokonanie wyboru sposobu dostawy i metody płatności, a w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami należy podać również nazwę firmy i numer NIP celem wystawienia faktury,
  3. po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia (podsumowanie zawiera informacje dotyczące nazwy zamówionego Towaru, jednostkowej oraz łącznej ceny zamówionych Towarów wraz z podatkami i innymi opłatami, kosztami dostawy i innymi kosztami, jeżeli wystąpią, wybrany sposób dostawy, wybraną metodę płatności, dane Klienta),
  4. złożenie Zamówienia jest możliwe po podaniu niezbędnych danych osobowych, dokonaniu akceptacji treści Regulaminu i Polityki prywatności, wyrażeniu zgody na wystawienie faktury w postaci elektronicznej, a w przypadku Konsumentów także potwierdzeniu zapoznania się z pouczeniem o możliwości odstąpienia od umowy  oraz kliknięciu przycisku potwierdzającego zakup. (Przedsiębiorcy nie mają prawa do dostąpienia)
 5. Sprzedawca umożliwia Klientowi, za pośrednictwem Formularza rejestracji, założenie Konta Klienta. Dokonanie rejestracji przez Klienta jest jednorazowe, dobrowolne oraz bezpłatne. Dane podane w czasie rejestracji Konta posłużą do realizacji kolejnych Zamówień.
 6. Niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła drogą elektroniczną na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta oświadczenie o przyjęciu Zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 7. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca Zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki Umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy danego Zamówienia).
 8. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży (jej istotnych postanowień) następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie Sklepu internetowego oraz przesłanie Klientowi na podany adres poczty elektronicznej wiadomości, o której mowa w ust. 7 powyżej. Treść zawartej Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu internetowego Sprzedawcy.
 9. Każdy Klient, który ma w Sklepie założone Konto Klienta, po zalogowaniu się ma możliwość sprawdzenia aktualnego statusu swojego Zamówienia.

§ 5 Realizacja zamówień i dostawa

 1. Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie procedury składania Zamówienia.
 2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę, jednak z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni robocze.
 3. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w szczególności opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w szczególności w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania Umową Sprzedaży.
 4. Koszt dostawy Towaru różnić się może w zależności od wielkości (gabarytów) lub/i wagi danego Towaru lub Towarów.
 5. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Towaru:
  1. Przesyłka kurierska za pośrednictwem jednej z trzech firm kurierskich, przedstawianych przez Sprzedawcę do wyboru Klienta, (DHL, DPD, paczkomaty InPost).
  2. Odbiór osobisty w magazynie firmy: DMT Centrum Logistyczne, Panattoni Park Pruszków, ul. Parzniewska 18, 05-800 Pruszków, w dni robocze w godzinach od 9 do 16.
 6. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi od 2 do 7 Dni roboczych, a w przypadku odbioru osobistego jest to ten sam dzień roboczy, chyba że w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy wskazany termin. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się w następujący sposób: w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, za pośrednictwem płatności elektronicznych- od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
 7. Dokładny termin wydania Towaru przy odbiorze osobistym, zostanie ustalony z Klientem indywidualnie, a następnie potwierdzony przez Sprzedawcę poprzez wiadomość wysłaną na adres poczty elektronicznej Klienta. O gotowości Towaru do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przy odbiorze osobistym, w przypadku dostępności Towaru – najkrótszy możliwy czas oczekiwania to 3 godziny.
 8. Bezpośredni wpływ na czas dostawy ma wybór sposobu dostawy, dokonany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 9. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w Zamówieniu lub braku możliwości realizacji Zamówienia we wskazanym terminie, Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania, w tym np. ustalenia innego terminu realizacji Zamówienia lub zmiany sposobu dostawy.
 10. Podczas wypełniania Formularza zamówienia oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej Zamówienie, Klient jest informowany o kosztach wybranego przez siebie sposobu dostawy Towaru.
 11. Klient jest uprawniony do anulowania lub zmiany Zamówienia, nie później jednak niż do momentu przesłania przez Sprzedawcę wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, kontaktując się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną. Anulowanie lub zmiana po upływie przedmiotowego terminu jest możliwa po uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
 12. Po otrzymaniu przesyłki, Klient bądź upoważniona przez niego osoba trzecia, powinien w miarę możliwości dokładnie sprawdzić stan opakowania (np. czy nie jest uszkodzone, czy nie doszło do ingerencji ze strony osoby nieuprawnionej, czy zawartość opakowania jest w stanie nienaruszonym). W razie stwierdzenia uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości Klient powinien w miarę możliwości, w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. Jeśli Towar wygląda na uszkodzony, Sprzedawca zwraca się z prośbą o nieprzyjmowanie przesyłki przez Klienta. Zalecenia powyżej wskazane w żaden sposób nie wyłączają i nie ograniczają uprawnień Klienta do zgłoszenia reklamacji na zasadach przewidzianych Regulaminem. Wyżej opisane zalecane postępowanie Klienta ma na celu jedynie pomóc Sprzedawcy w ustaleniu przyczyn i odpowiedzialności za powstałą szkodę. Niesporządzenie protokołu uszkodzenia Towaru nie ogranicza możliwości zgłoszenia uszkodzenia przesyłki. Tryb reklamacyjny pozostaje bez zmian bez względu na zastosowanie lub niezastosowanie powyższych zaleceń.
 13. W ciągu 10 dni od dostawy towaru Sprzedawca może wysłać na adres e-mail Kupującego zaproszenie do wystawienia opinii o nabytym produkcie. Skorzystanie z zaproszenia jest dobrowolne, Kupujący może w tym celu kliknąć w zawarty w e-mailu link, a swoją opinię może podpisać imieniem, inicjałami lub dowolnym, nienaruszającym dobrych obyczajów pseudonimem.

§ 6 Metody płatności

 1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:
  1. szybki przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy)
 2. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru fakturą w postaci elektronicznej, Klient otrzymuje ją e-mailem na podany przy zakupie adres.

§ 7 Rękojmia, gwarancja i reklamacje

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, w sytuacji gdy sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną zostały ustalone przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisami Kodeksu cywilnego (w szczególności w art. 556-576 k.c.)
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
 3. Na każdy produkt udzielana jest gwarancja producenta obejmująca okres 2 lat.
 4. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne (wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową) oraz za wady prawne.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne można złożyć na przykład pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy reklamacja@LeDuvel.pl
 6. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 7. Zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji (które będą pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny):
  • okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji (Towaru) i pojawienia się wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady,
  • określenie żądania Klienta (żądanie sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży),
  • danych do kontaktu Sprzedawcy z osobą składającą reklamację/Klientem.

  Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji.

§ 8 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
 3. W celu realizacji ustawowego prawa odstąpienia od umowy Klient składa Sprzedającemu jednoznaczne oświadczenie woli, przesyłając je na adres: ul. Rydygiera 8 bud. 3A, 01-793 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: sklep@termosyikubki.pl
 4. Klient może skorzystać z formularza – Oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie z formularza zaproponowanego przez Sprzedawcę nie jest obowiązkowe i nie ma wpływu na realizację uprawnienia do odstąpienia do Umowy przez Klienta.
 5. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną lub na adres Sprzedawcy przed jego upływem.
 6. Klient, który skorzystał z dostarczenia Sprzedawcy Oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, zostanie niezwłocznie poinformowany o przyjęciu przedmiotowego oświadczenia woli za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w Formularzu zamówienia.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 8. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności, o których mowa powyżej, do momentu otrzymania Towaru lub potwierdzenia przez Klienta jego odesłania.
 9. Po odstąpieniu od umowy, Klient zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić zakupiony Towar wraz z otrzymanym dokumentem sprzedaży na adres magazynu Sprzedawcy: DMT Centrum Logistyczne, Panattoni Park Pruszków, ul. Parzniewska 18, 05-800 Pruszków, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia Oświadczenia o odstąpieniu.
 10. W przypadku Klienta, który wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 9 Pozasądowe metody rozwiązywania sporów

 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów.
 2. Informacje dotyczące możliwości skorzystania z takiego uprawnienia oraz odpowiednich procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 3. Dla Klientów będących Konsumentami przewidziano różne możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w tym:
  1. zwrócenie się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 Nr 4, poz. 25 z późn. zm.), regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. 2001 Nr 113, poz. 1214, z późn. zm.),
  2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą,
  3. skorzystanie z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacji Konsumentów),
  4. skorzystanie z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem unijnej platformy dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

§ 10 Przedsiębiorcy

 1. Niniejszy paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą tylko i wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
 2. W przypadku wystąpienia różnic w postanowieniach Regulaminu zawartych w § 10 (dotyczących tylko przedsiębiorców) w stosunku do pozostałych postanowień Regulaminu, zastosowanie mają postanowienia zawarte w § 10.
 3. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Prawo odstąpienia przysługuje w takim wypadku bez podania przyczyny poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia.
 4. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami, Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia.
 5. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne metody płatności, w tym może wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranej przez Klienta metody płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 6. Sprzedawca umożliwia Klientowi niebędącemu Konsumentem odbiór Zamówienia poprzez kuriera Klienta. W tym celu Klient po złożeniu Zamówienia wysyła etykietę kurierską na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.
 7. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru wybranemu przewoźnikowi na rzecz Klienta niebędącego Konsumentem przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz ryzyko jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie Towaru.
 8. W przypadku dostawy Towaru dokonywanej za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 9. Dokumentem uprawniającym do reklamowania wadliwego Towaru w przypadku Klientów niebędących Konsumentami jest faktura.
 10. Mając na uwadze przepis art. 558 § 1 k.c. odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 11. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 12. Sprzedający może zawierać z wybranymi Klientami niebędącymi Konsumentami indywidualne umowy, odmiennie regulujące stosunki stron. Zapisy tych umów mają pierwszeństwo przed zapisami niniejszego Regulaminu.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 2. Sprzedawca respektuje wszelkie prawa Klienta obowiązujące na podstawie przepisów prawa polskiego.
 3. Zmiana Regulaminu może zostać dokonana jedynie z ważnych przyczyn, takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana metod płatności, zmiana sposobów dostawy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu.
 4. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym (dotyczy to np. usługi Konta) zmieniony regulamin wiąże Sprzedawcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 k. c., to jest usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 5. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o innych niż o charakterze ciągłym (dotyczy to np. Umowy sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu (w tym: zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy sprzedaży).
 6. W sytuacji, gdy zmiana Regulaminu skutkowałaby wprowadzeniem nowych opłat lub podwyższeniem aktualnych opłat, Klient będący Konsumentem może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.
 7. O każdorazowej zmianie Regulaminu Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić Klientów na stronie internetowej Sklepu internetowego, na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zaktualizowanej wersji Regulaminu.
 8. Klient ma prawo nie zaakceptować nowego brzmienia Regulaminu.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), ustawy o prawach konsumenta.
 10. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.09.2020 r.

sklep@termosyikubki.pl
+48 888 600 170
Pon.-Pt. 9:00-17:00
flaga-karty-platnicze-e1578498599332-300x45